Splavnění Vltavy Č.B. – Hluboká nad Vltavou

Aug 08

Zdroj: Magistrát města České Budějovice

 

Úsek České Budějovice-Hluboká nad Vltavou o délce téměř 9 km je první částí projektu „Dokončení vltavské vodní cesty“, který počítá se splavnění Vltavy na celkem 33 km od krajského města až do Týna nad Vltavou.

Projekt „Dokončení vltavské vodní cesty“, jehož nositelem je Ředitelství vodních cest ČR, vychází z toho, že rekreační plavba na dopravně významných vodních cestách je důležitým ekonomickým a volnočasovým fenoménem v Evropě. Horní Vltava v úseku od Třebenic (Slapy) do Českých Budějovic je ideálním prostorem pro rozvoj rekreační plavby, navíc je podle Zákona č.114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě zařazena mezi využívané dopravně významné vodní cesty s parametry I. třídy dle mezinárodní klasifikace vodních cest.  Dokončením vltavské vodní cesty z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou a posléze do Týna Nad Vltavou se jihočeská část Vltavy plavebně napojí na nádrž vodního díla Orlík, což významně rozšíří turistický potenciál o celou Orlickou nádrž na Vltavě a Otavě. Nákladní plavbu s výjimkou speciálních a lokálních přeprav zde naopak nelze očekávat.

Realizace I. úseku projektu, který umožní splavnění Vltavy mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou, byla zahájena v září 2008, její dokončení se předpokládá v prosinci 2010. Investorem stavby je Ředitelství vodních cest ČR, financována je ze Státního fondu dopravní infrastruktury a prostřednictvím operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální. Předpokládá se, že rekreační lodě by po tomto úseku měly vyplout v dubnu 2011.

 

Parametry plavební dráhy

Plavební hloubka v této etapě – 1,6 m (marže 0,3 m)

Šířka plavební dráhy – 20 m

Poloměr oblouku – 400 m

Úprava úseku, který začíná pod Jiráskovým jezem v Českých Budějovicích a končí nad jezem Hluboká nad Vltavou, vytváří podmínky pro záměry rozvojového projektu „Město a voda“, připravovaného statutárním městem České Budějovice.

Úprava zároveň přímo navázala na prohloubení koryta řeky, které v rámci protipovodňové ochrany města provedl v úseku od Dlouhého mostu po jez v Českém Vrbném státní podnik Povodí Vltavy. Díky úspěšné koordinaci a sjednocení realizačních termínů staveb obou investorů byla dosažena potřebná plavební hloubka v celé zdrži jezu České Vrbné.

 

I. úsek projektu se skládá z několika na sebe navazujících staveb:

– Zajištění plavební hloubky 1,6 m ve zdrži jezu České Vrbné včetně obratiště

– Koncové přístaviště Lannova loděnice délky 60 m

– Modernizace jezu České Vrbné osazením dvou klapek o hrazené výšce 3,0 m

– Ochranný přístav České Vrbné pro 23 malých plavidel a min. 2 osobní lodě

– Plavební komora České Vrbné třídy I o spádu až 7 m.

– Zajištění plavební hloubky 1,6 m ve zdrži jezu Hluboká n/Vltavou prohrábkou dna v délce 4000 m

 

Zajištění plavební hloubky ve zdrži jezu České Vrbné

Požadované hloubky 1,6 metrů bylo dosaženo prohrábkou dna a vybudováním obratiště o průměru 50 m pod Jiráskovým jezem v Českých Budějovicích. Vzniklá úprava řečiště umožňuje otáčení lodí o délce až 43 metry. Zahloubení dna zároveň předpokládá zajištění stabilizace vývaru stávajícího jezu a vorové propusti.

Stavba navázala na protipovodňovou prohrábku koryta řeky, kterou v dalším úseku řeky uskutečnil státní podnik Povodí Vltavy.

Stavba byla dokončena v roce 2009

 

Koncové přístaviště Lannova loděnice

Přístaviště v prostoru bývalé Lannovy loděnice pod Dlouhým mostem v Českých Budějovicích o délce 60 metrů bude sloužit pro krátkodobé stání osobních lodí a malých plavidel. Téměř v centru města poskytne cestujícím bezpečný nástup a výstup, počítá se i s bezbariérovým přístupem.

Zahájení výstavby: 2009

Ukončení výstavby: červen 2010

Plánované náklady na stavbu přístaviště Lannova loděnice dosáhnou zhruba 20 mil. Kč. Na financování splavnění se výrazně podílí i Evropská unie, která prostřednictvím Operačního programu Doprava přispěje z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt 85% z celkové částky. Zbylé náklady jsou hrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Na projekt Ředitelství vodních cest navazují investiční stavby technické infrastruktury, které jsou součástí českobudějovického projektu Město a voda.

 

Modernizace jezu České Vrbné

Při modernizaci jezu bylo nutné vybourat a přestavět část vlastního jezu a namontovat nové jezové technologie. Na jezu byly původní hydrostatické železobetonové sektory nahrazeny podpíranými ocelovými klapkami šířky 22,5 m o hrazené výšce 3 m. V této souvislosti došlo ke stavebním úpravám přelivné plochy a stávajících pilířů včetně nátoku do elektrárny. Spolehlivější hradící konstrukce umožní efektivněji a bezpečněji udržovat plavební hladinu bez nutných rozsáhlých úprav ve zdrži jezu České Vrbné. Zlepšily se také možnosti správy řeky při zimním režimu (ledochod) a při povodňových situacích. Součástí staveb byla i instalace plavebního značení a kilometráže vltavské vodní cesty.

85% stavebních nákladů, tj. 141,6 mil. Kč z celkových 166,6 mil. Kč, bylo uhrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava. Zbylé náklady byly financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zahájení stavby:  9/2008

Dokončení stavby:  3/2010

 

Ochranný přístav České Vrbné

Bezpečné stání plavidel za vysokých vodních stavů i mimo plavební sezónu a zázemí pro běžný provoz plavidel nabídne ochranný přístav nad jezem v Českém Vrbném. Vhodný prostor poskytne původní koryto řeky, které tu zaniklo stavbou jezu v roce 1968.  Projekt počítá s přístavem pro 23 malých plavidel a minimálně 2 osobní lodě. Přístav je navržen v podobě bazénu trojúhelníkového půdorysu, opatřeného sjezdem pro spouštění plavidel a servisním centrem. Přístavní hranu, podél níž bude možné krátkodobé a dlouhodobé stání plavidel, vytvoří svislá stěna z ocelových štětovnic a pevným, 3 m širokým molem. Přemostění vjezdu do bazénu je řešeno mostem s podjezdní výškou pro plavidla 5,25 m.

Realizace: 2009- 2010

Na projekt Ředitelství vodních cest navazují připravované investiční stavby infrastruktury a zázemí přístavu, které jsou součástí českobudějovického projektu Město a voda.

 

Plavební komora České Vrbné

Překonání jezu České Vrbné umožní plavidlům plavební komora o rozměru 45 x 6 m a spádu 7 metrů.  Řešení počítá s osvědčenou železobetonovou polorámovou konstrukcí. V horním ohlaví budou klapková vrata s nepřímým plněním jednostranným krátkým obtokem. V dolním ohlaví budou osazena desková jednokřídlá vrata s přímým prázděním. V obou rejdách, tvořených štětovou stěnou, se rovněž počítá s umístěním čekacích stání pro plavidla. Prostřednictvím nového řídícího systému bude možné z velínu plavební komory ovládat plavební i jezové prvky, včetně vjezdu do přístavu.

Realizace:  2009-2010

 

Zajištění plavební hloubky ve zdrži jezu Hluboká nad Vltavou

Hladina ve zdrži je trvale udržovaná jezem Hluboká nad Vltavou z roku 1935. V průběhu stavby bylo nutné prohrábkou koryta řeky v délce 4 km pod jezem České Vrbné zajistit plavební hloubku 1,6 m. Při prohrábce nebylo zasahováno do stávajících břehů a s výjimkou úseku mezi železničním mostem a ústím Dehtářského potoka, kde vznikla plavební úžina, opatřená plavebním značením. V současnoti je tedy v celé zdrži jezu Hluboká nad Vltavou minimálně 20 m široká plavební dráha s minimální plavební hloubkou 1,6 m.

Zahájení: 9/2008

Dokončení: 3/2010


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar