Evaluace přínosu ROP Jihozápad pro rozvoj měst a obcí v Jihočeském a Plzeňském kraji

Work Info:

Client: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Date: 10 January 2016

Categories: Analýzy

V souvislosti s ukončením tzv. programového období 2007 – 2013 bylo ze strany orgánů zodpovědných za řízení programů, spolufinancovaných z evropských strukturálních a investičních fondů, vyhlášeno několik zakázek, zaměřených na vyhodnocení kvality a efektivnosti čerpání pomoci poskytované z fondů Evropské Unie a její konzistence s cíli Evropské unie a České republiky.

Mezi tyto zakázky patřilo mimo jiné také zadání zpracování evaluačních studií, hodnotících efekty a přínosy plynoucí z realizace projektů podpořených z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad.

Společnost Cassia byla Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad vybrána jako zpracovatel evaluační studie, zaměřené na hodnocení efektů a přínosu ROP NUTS II Jihozápad pro rozvoj měst a obcí a zvýšení kvality života obyvatel v Jihočeském a Plzeňském kraji.

Hlavním cílem prováděné evaluace, realizované v období 09 – 12/2015, bylo vyhodnocení, zda a případně jakým způsobem přispěly podpořené projekty v rámci prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí ROP NUTS II Jihozápad ke zkvalitnění podmínek pro život obyvatel a zvýšení atraktivity spádových území rozvojových center i periferních (venkovských) oblastí regionu, respektive v širším kontextu ke zlepšení socioekonomické situace a konkurenceschopnosti regionu, jakožto globálního cíle programu.

Při provádění evaluace se přitom společnost Cassia mimo jiné opírala i o dlouhodobé zkušenosti svých expertů s přípravou a realizací mnoha rozvojových záměrů v nejrůznějších částech regionu a celkově velmi dobrou znalost místních poměrů.

Skip to toolbar