Evaluace efektů a přínosu ROP Jihozápad pro kvalitu dopravy v Jihočeském a Plzeňském kraji

Work Info:

Client: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Date: 10 October 2015

Categories: Analýzy

V souvislosti s ukončením tzv. programového období 2007 – 2013 bylo ze strany orgánů zodpovědných za řízení programů, spolufinancovaných z evropských strukturálních a investičních fondů, vyhlášeno několik zakázek, zaměřených na vyhodnocení kvality a efektivnosti čerpání pomoci poskytované z fondů Evropské Unie a její konzistence s cíli Evropské unie a České republiky.

Mezi tyto zakázky patřilo mimo jiné také zadání zpracování evaluačních studií, hodnotících efekty a přínosy plynoucí z realizace projektů podpořených z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad.

Společnost Cassia byla Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad vybrána jako zpracovatel evaluační studie, zaměřené na hodnocení efektů a přínosu ROP NUTS II Jihozápad pro kvalitu dopravy v Jihočeském a Plzeňském kraji.

Hlavním cílem prováděné evaluace, realizované v období 04 – 09/2015, bylo vyhodnocení, zda a případně jakým způsobem přispěly podpořené projekty v rámci prioritní osy 1 Dostupnost center ROP NUTS II Jihozápad k rozvoji dopravy na území regionu, respektive v širším kontextu ke zlepšení socioekonomické situace a konkurenceschopnosti regionu, jakožto globálního cíle programu.

Při provádění těchto evaluací se přitom společnost Cassia mimo jiné opírala i o dlouhodobé zkušenosti svých expertů s působením v nejrůznějších projektech zaměřených na rozvoj dopravy v regionu (mnohdy i s nadregionálním přesahem) a dobrou znalost místních poměrů.

Skip to toolbar