Zpracování analýzy návrhu koncepce využití areálu Zámku v Borovanech

Work Info:

Client: Město Borovany

Date: 15 April 2009

Categories: Analýzy, Cestovní ruch, Koncepce, Řízení projektů

Město Borovany patří mezi naše dlouhodobé klienty, se kterými spolupracujeme na přípravě a realizaci rozvojových projektů. V roce 2007 nás město oslovilo s žádostí o podání nabídky na zpracování komplexní analýzy, která by měla za úkol vyhodnotit možnosti využití areálu Zámku v Borovanech. Součástí zakázky byla rovněž následná podpora města při získávání dotací na realizaci navržené koncepce a jejích jednotlivých dílčích projektů.

Naše nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější a v roce 2007 a 2008 jsme tak zpracovávali analýzu návrhu koncepce využití areálu zámku. Naším úkolem přitom bylo vyhodnotit již zpracovaný návrh využití objektu, zpracovaný architekty, kteří připravovali návrh na rekonstrukci, případně navrhnout alternativní využití. Součástí všech návrhů byla objektivní finanční analýza, která měla sloužit jako podklad pro rozhodování města o výběru výsledné varianty, která bude realizována.

Námi navržený koncept využití areálu byl přijat velmi pozitivně a od doby jeho zpracování je postupnými kroky realizován. Mezi první projekty, které jsme spolu s městem v návaznosti na zpracování koncepce realizovali, byla rekonstrukce hlavní budovy zámku a vybudování expozice historie zámku (půvondě kláštera). Pro tento projekt jsme v návaznosti na zpracování celkové koncepce připravili jak žádost, tak veškeré související přílohy, včetně studie proveditelnosti záměru.

Projekt komplexního systematického přístupu města k rekonstrukci zámku díky jeho úspěšnosti používáme jako příklad dlouhodobého koncepčního přístupu města k plánování a přípravě rozvojových záměrů města a považujeme jej za velmi dobrý příklad efektivního využití památky pro rozvoj cestovního ruchu.

Skip to toolbar