Strategie rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020

Work Info:

Client: Karlovarský kraj

Date: 20 August 2012

Categories: Koncepce, Programování, Regionální rozvoj

Společnost Cassia Development & Consulting byla od prosince 2011 do června 2012 zpracovatelem Strategie rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020, která je stěžejním podkladem pro zpracování Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020.

Strategie představuje výchozí dokument sloužící k obhajobě priorit Karlovarského kraje v oblasti kohezní politiky během tvorby a vyjednávání základních strategických dokumentů v letech příštího programového období 2014 – 2020. Materiál mimo jiné zohledňuje výsledky Analýzy priorit mikroregionů a rozvojových center (zpracované v r. 2011) a možnosti Karlovarského kraje pro budoucí programové období EU 2014 – 2020 v souladu s aktuálním stavem strategických dokumentů v oblasti kohezní politiky a regionálního rozvoje na úrovni EU a ČR včetně související legislativy.

V rámci Strategie byl zpracován zejména návrh strategické vize (globálního cíle) rozvoje Karlovarského kraje do roku 2020, vymezena soustava strategických cílů a prioritních směrů (prioritních os) k jejich naplňování, popsány vzájemné vazby prioritních směrů a jejich členění na opatření, dále bylo provedeno zdůvodnění jednotlivých strategických cílů, popsána opatření k jejich naplňování včetně nositelů, vymezen způsob provádění evaluace a hodnocení plnění Strategie včetně soustavy indikátorů a navrženy zdroje financování.

Skip to toolbar