Mezinárodní srovnání metodik pro hodnocení dopravních projektů

Work Info:

Client: Jihočeský kraj

Date: 30 May 2012

Categories: Analýzy, Rozvoj infrastruktury

Mezinárodní projekt SoNorA (South-North Axis) si kladl za cíl vyhodnocení územní integrace vybraných uzlů v dopravních koridorech zajišťujících v rámci Evropy spojení ve směru sever – jih. Hodnocení bylo zaměřeno zejména na jejich dostupnost, vazby na okolní sítě, limity dopravy a potenciál rozvoje.

Významným faktorem, který byl v rámci projektu identifikován a který ovlivňuje využitelnost dopravních koridorů, je jejich vzájemná kompatibilita. Často se v rámci analýz zjistilo, že i v případě nadnárodních koridorů v rámci tzv. sítě TEN-T dochází k situaci, kdy jsou části koridorů realizované v rámci jednotlivých států realizované s odlišnými parametry, které následně komplikují funkčnost celého nadnárodního koridoru, případně omezují jeho celkový přínos, což výrazně snižuje efektivitu vynaložených prostředků.

Jedním z nástrojů, který by měl napomoci k včasnému odhalení a odstranění těchto disparit a nekompatibilit je studie proveditelnosti, případně CBA analýza jednotlivých projektů.

Úkolem CDC tak bylo v rámci projektu zpracovat odbornou analýzu, jejímž cílem bylo vyhodnotit všechny národní metodiky pro ekonomické a finanční hodnocení dopravních projektů v dotčených státech (Německo, Česká Republika, Polsko, Rakousko, Itálie), a s využitím a zohledněním mezinárodních metodik a dosavadních doporučení Evrospké komise, navrhnout postup pro efektivnější hodnocení mezinárodních projektů, které by bralo v potaz i možné dopady zmíněné nedostatečné koordinace jednotlivých parametrů budovaných tratí.

 

 

Skip to toolbar