Zpracování Ex Post evaluace Rámce podpory společenství (RPS) 2004 – 2006

Work Info:

Client: Ministerstvo pro místní rozvoj

Date: 27 March 2011

Categories: Analýzy, Programování

Cassia Development & Consulting byla jedním z 3 zpracovatelů, kteří se v rámci konsorcia HOPE – E. S., v.o.s., BERMAN GROUP s.r.o. a Cassia Development & Consulting s.r.o. zabývali vyhodnocením faktického přínosu strukturálních fondů EU pro rozvoj ČR.

Předmětem zakázky byla s ohledem na výše uvedený cíl komplexní analýza a ex-post hodnocení programů financovaných ze strukturálních fondů v rámci programovacího období 2004 – 2006.

Cílem hodnocení přitom nebylo posouzení, zda se podařilo prostředky na jednotlivé operační programy včas vyčerpat, ale zejména, zda se podařilo s využitím vyčerpaných prostředků zrealizovat plánované intervence, podpořit ty nejvhodnější projekty a ve finále tak naplnit stanovené cíle a indikátory.

CDC byla v rámci příslušného hodnocení zodpovědná zejména za hodnocení programů zaměřených na oblast regionálního rozvoje (SROP), budování infrastruktury (OPI) a podporu mezinárodní spolupráce (programy územní spolupráce).

V rámci hodnocení bylo provedeno vyhodnocení všech podaných žádostí, podpořených projektů a zpracovaných hodnotících a evaluačních zpráv. Vybrané oblasti byly navíc hodnoceny s využitím expertních osobních pohovorů s řídícími orgány a vybranými příjemci dotace.

Výsledná zpráva by měla sloužit zejména jako podklad pro efektivnější plánování příštího programovacího období 2014 – 2020.

 

Skip to toolbar