Zpracování cyklogenerelu Lipenska včetně propojení na region Mühlviertel

Work Info:

Client: Nadace Jihočeské Cyklostezky

Date: 20 December 2011

Categories: Cestovní ruch, Koncepce, Rozvoj infrastruktury

Website: www.jihoceske-cyklostezky.cz

Od počátku fungování společnosti se Cassia Development & Consulting zaměřuje na podporu budování turistické infrastruktury, včetně turistických stezek a cyklostezek. Díky realizaci několika významných projektů (např. cyklostezka podél Lipenského jezera) zaměřených na budování cyklostezek a cyklotras získala Cassia zkušenosti využitelné i pro koncepční řešení nejen jednotlivých tras, ale i celé sítě jako celku.

V průběhu přípravy jednotlivých projektů se navíc potvrdilo, že budování cyklostezek a cyklotras vyžaduje pro maximální efekt důkladnou koncepční přípravu zahrnující ideálně širší spádové území dané stezky, tak aby naplánované cyklostezky fungovaly jako celek.

CDC proto začala nabízet nejen podporu při budování tras jako takových, ale i při jejich plánování a to včetně plánování všech navazujících či souvisejících aspektů, tedy včetně plánování doprovodné infrastruktury (kolostavy, odpočívadla), značení (naplánování tras, okruhů, návrh nejvhodnějšího označení jednotlivých tras, včetně kompletního zajištění získání povolení pro realizaci značení) až marketing nově vybudovaných stezek.

Prvním rozsáhlejším projektem zaměřeným na plánování celkové sítě cyklostezek a cyklotras byl Cyklogenerel regionu Lipensko, v jehož rámci konzultanti společnosti provedli analýzu daného území, včetně vyhodnocení napojení na sousední Rakousko, navrhli doplnění a změny sítě tak, aby ve finále vzniknul funkční skelet obsahující finální návrh cyklostezek a cyklotras v území a to včetně doplňkové infrastruktury jako jsou kolostavy, odpočívadla, značení apod.

Celý návrh byl na závěr projednán se všemi dotčenými subjekty, včetně Lesů ČR, Vojenských lesů a statků, CHKO Šumava a všemi dotčenými obcemi.

Posledním krokem bylo projednání návrhu s Klubem českých turistů, který následně jednotlivým stezkám přidělil příslušná čísla. Na jejich základě bylo možné zpracovat prováděcí projekt pro vyznačení těch tras, které nevyžadují investice do úpravy, či do vybudování nové stezky, a zajistit souhlasná stanoviska Policie ČR, dotčených vlastníků pozemků a příslušných Pověřených obecních úřadů.

Aby byla zajištěna dostatečná využitelnost zpracovaných dat pro další plánování jak na úrovni regionu, tak na úrovni jednotlivých obcí, byl celý generel zpracován v prostředí geografického informačního systému s využitím softwaru ESRI Arc GIS.

Skip to toolbar