Náš přístup

Cassia Development & Consulting je ryze česká společnost založená na několikaletých zkušenostech jednotlivých konzultantů společnosti s iniciací, přípravou a řízením projektů v oblasti budování a rozvoje infrastruktury, podpory a rozvoje podnikání a přílivu investic, rozvoje cestovního ruchu a podpory místního ekonomického rozvoje.

Historie vzniku společnosti sahá do roku 1997, kdy se vybraní konzultanti společnosti poprvé zapojili do realizace rozvojových projektů a záměrů na území Jihočeského kraje. Prvotní nabízené aktivity byly úzce zaměřeny na ekonomické a finanční zhodnocení řešených záměrů spolu s posouzením rentability a efektivity vynakládaných investic. Za dobu naší existence jsme se nejen dokonale zorientovali na poli problematiky přípravy a realizace projektů v oblasti místního či regionálního rozvoje, ale díky aktivní účasti vybraných konzultantů na zpracování strategických dokumentů Jihočeského kraje se nám podařilo získat ucelený přehled o stávající situaci a příčinách jednotlivých problémů, se kterými se Jihočeský region potýká. Již několik let se aktivně podílíme na formulování strategických cílů regionu tak, abychom svými znalostmi pomohli maximálně využít potenciál území, jehož osud se nám stal vlastním.

Věříme, že dosažení maximalizace efektu z potenciálu kraje pro rozvoj cestovního ruchu, pro život obyvatel v prostředí bez zatížení těžkým průmyslem, pro rozvoj regionu, který je unikátní svou zachovalou přírodou a krajinou a svým kulturním a historickým dědictvím, je možné.

Za uplynulé období jsme zdokonalili své postupy, rozšířili nabízené služby a úspěšně navázali mnohá partnerství, která nám umožňují poskytovat plnou podporu zajištění a realizaci záměrů od místních infrastrukturních staveb, až po mezinárodní projekty. Zastáváme názor, že pojem synergie je právě v oblasti přípravy a realizace projektů významným prvkem, který ovlivňuje úspěch celého týmu. Během uplynulých let jsme proto vytvořili partnerství se sítí odborných a úzce specializovaných společností, s jejichž pomocí jsme do současné doby úspěšně zrealizovali několik desítek projektů většího či menšího rozsahu.

Spolu se svými partnery nabízíme spektrum služeb, které umožňuje každému klientovi volbu uceleného balíčku služeb s cílem maximálního využití synergie profesionálního přístupu, špičkových technologií pro oblast strategického plánování a projektového řízení a nashromážděných znalostí z několika desítek realizovaných projektů nejen na území České republiky, ale i v ostatních státech Evropské unie jako je Francie, Rakousko, Itálie, Slovinsko, Slovenská republika či Maďarsko, jichž se naši konzultanti účastnili jako členové mezinárodních řešitelských týmů.

Abychom byli schopni nabízet naše služby v adekvátní kvalitě a mezinárodním standardu, zavedli jsme v roce 2010 systém managementu kvality a systém managementu kvality řízení projektů.

Zavedení zmíněných systémů kvality nám umožnilo další rozšíření kvality a struktury nabízených služeb tak, aby námi nabízené služby odpovídaly standardům vyžadovaným na Evropské a mezinárodní úrovni.

Strategické plánování

Strategické plánování vnímáme jako  proces, který slouží k dosažení dohody všech zúčastněných aktérů na cílech, kterých se pokusí společně dosáhnout. Není důležité zda bude výstupem poutavý a hezky grafický zpracovaný dokument, důležité je zda se podaří nastartovat spolupráci všech hráčů, kteří mohou přispět k zlepšení situace v řešeném území

Podpora přípravy a řízení projektů

Naším cílem není jen připravit projekt a pomoci klientovi získat vhodné financování pro jeho realizaci, ale též nastavit celý proces přípravy a řízení projektu tak, aby byl projekt zdárně zrealizován a vyúčtován

Hodnocení socioekonomických dopadů rozvojových záměrů

Jsme autory národní metodiky pro Hodnocení územních dopadů rozvojových záměrů. Nabízíme hodnocení projektů jak v období přípravy záměru, kdy hodnocení slouží jako podklad pro rozodování o nejvhodnější variantě záměru, tak ex post hodnocení, které prověří zda projekt splnil stanovené cíle

Studie proveditelnosti a CBA analýzy

Nabízíme zpracování studií proveditelnosti a CBA analýz investičních i neinvestičních záměrů veřejných i soukromých investorů. Jsme autory mezinárodního srovnání použitých metod pro zpracování CBA analýz dopravních staveb, a národní metodiky pro hodnocení dopadů staveb v oblasti rozvoje vodních cest.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Cassia pro obec za uplynulých 15 let zpracovala několik desítek projektů, včetně rozvojové strategie obce, kterou se nám společně daří naplňovat.

Pavel Kašpárek
Starosta, Obec Úsilné