Zpracování a řízení strategických plánů

Každý záměr, každá myšlenka či idea, která je základem projektu, by měla být chápána jako stavební kámen, který větší či menší měrou ve svém konečném důsledku přispívá k rozvoji či zlepšení pozice a postavení subjektu, který se rozhodl jej zrealizovat. Stejně jako stavební kámen i samotný projekt však většinou představuje jednu z několika částí, kterou je potřeba v určitém časovém horizontu zdárně dokončit, aby bylo dosaženo očekávaného výsledku.

Je proto velmi důležité již na počátku připravovaného projektu zcela jednoznačně specifikovat cíle, očekávané výstupy a dopady realizace projektu, a to včetně možných rizik, či negativních dopadů projektu. Chcete-li např. snížit nezaměstnanost v obci, je zcela nereálné domnívat se, že toho dosáhnete “pouhým” vybudováním průmyslové zóny, a v důsledku toho očekávat, že pokud zpracujete a zdárně zrealizujete projekt na vybudování průmyslové zóny, s jistotou dosáhnete očekávaného výsledku. Je nezbytně nutné provést včasnou identifikaci všech aspektů, které na stávající situaci mají vliv. V našem případě je například možné, že obec jednoduše nemá dostatečné zázemí či atraktivitu pro podnikání nebo nezaměstnaní obyvatelé nedisponují vzděláním požadovaného zaměření. V takovém případě by vybudování průmyslové zóny nemuselo samo o sobě pomoci, ba naopak, výsledný efekt by mohl vyústit v neadekvátně a neefektivně vynaložené prostředky.

Aby byla včas provedena identifikace všech ostatních “prvků stavebnice”, která ve svém konečném důsledku vytvoří požadovaný výstup, jsou na úrovni jak měst, obcí, mikroregionů či celých krajů, tak i soukromých subjektů zpracovávány strategické plány, či různě modifikované koncepce či studie ekonomického rozvoje.

Každý subjekt, který se pohybuje na otevřeném trhu, je vystaven mnoha externím či interním vlivům, disponuje s omezenými zdroji a je proto postaven před nutnost volby, stanovení priorit, jejichž prostřednictvím identifikuje, do jakého kroku, opatření či projektu vloží disponibilní zdroje. Jedině správnou identifikací vhodných kroků se tak může v reálném čase dobrat výsledku, který očekával.

Pro správnou identifikaci, sjednocení názorů na optimální postup a dosažení shody na alokaci disponibilních zdrojů je celosvětově používán proces označovaný jako proces strategického plánování.

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že především v oblasti, kde se na rozvojových záměrech podílí několik subjektů, ať už z titulu svých pravomocí či z titulu svého vlastního zájmu, je dosažení konsenzu v rámci principu veřejně soukromého partnerství (PPP – Public Privat Partnership) velmi důležité a mnohdy nezbytné.

Proč by města a regiony měla pracovat se strategickými plány?

Strategický plán by nikdy neměl být vnímán pouze jako dokument, ale jako nástroj, jehož účelem je napomoci městům, obcím a regionům při řízení jejich socioekonomického rozvoje. Cílem procesu strategického plánování není získat dokument, ale absolvovat proces, během kterého se všichni důležií aktéři a obyvatelé města shodnou na společné vizi a způsobu jejího naplňování.

Pokud je proces strategického plánování nastaven a proveden správně, získáte na jeho konci nejen dokument na jehož obsahu se shodli všichni důležití aktéři, kteří se spolupodílejí na rozvoji města či regionu, ale též shodu na tom, jaké zdroj každý ze zapojených aktérů vyčlení na jeho naplňování. Nemusí se přitom jednat jen o finanční zdroje, v mnoha případech mohou např. firmy či neziskové organizace přispět svojí odborností, nebo kontakty. Zdroje potřebné pro realizaci strategického plánu a informaci kdo je poskytne, jsou zpravidla součástí akčního plánu, který je nedílnou součástí každého strategického plánu.

Zpracováním strategického plánu práce na rozvoji města, nebo regionu nekončí. Naopak, ta nejdůležitější práce začíná. Je potřeba začít utváře projektové týmy, začít pracovat na jednotlivých aktivitách, které následně po jejich dokončení společně přispějí k naplnění cílů strategického plánu. Je přitom velmi důležité, aby jednotlivé aktivity byly realizovány tak, aby jejich příspěvek k naplnění cílů byl co největší. Proto je velmi důležité realizaci aktivit průběžně monitorovat a řídit, sledovat jejich výstupy a výsledky. I k tomu slouží dobře zpracovaný strategický plán a jeho část týkající se monitoringu a implementace.

Proč zvolit právě naší spolupráci?

  • Více než 20 let zkušeností s přípravou a realizací strategických plánů a rozvojových koncepcí město, obcí i regionů v ČR i v zahraničí
  • Profesionální tým, schopný provést Vás zpracováním strategického plánu a poskytnout potřebné rady při nastavení cílů
  • Využíváme metodiku Světové rozvojové banky, která je plně kompatibiliní s metodikami doporučovanými na území ČR
  • Pro zpracování vstupních analýz a následné řízení procesu tvorby strategického plánu využiváme nejmodernější technologie

Co nabízíme?

  • Asistenci při nastartování a řízení procesu strategického plánování;
  • Samotné zpracování či zabezpečení zpracování strategického plánu, rozvojové koncepce jiného strategického dokumentu s využitím mezinárodně uznávaných metodických postupů v oblasti strategického plánování;
  • Asistenci při realizaci, řízení, naplňování a monitoringu zpracovaného strategického plánu;

 

Zaujala Vás naše nabídka?

Pokud Vás naše reference a nabízené služby zaujaly, kontaktujte nás a my Vám velmi rádi zpracujeme nabídkovou kalkulaci, případně si můžeme domluvit osobní schůzku k projednání možných variant spolupráce.

Cassia pro obec za uplynulých 15 let zpracovala několik desítek projektů, včetně rozvojové strategie obce, kterou se nám společně daří naplňovat.

Pavel Kašpárek
Starosta, Obec Úsilné