Analýza dopadu investice společnosti Holzindustrie Schweighofer na Vodňany a okolíSocioekonomické hodnocení investice

IMG_5942
Zpracování socioekonomické analýzy zvažované investice společnosti Holzindustrie Schweighofer na město Vodňany a okolní region jako podkladu pro rozhodování vedení města o přístupu k jednání s investorem

Předmětem zakázky bylo zpracování komplexního hodnocení možných socioekonomických dopadů potenciální investice rakouské společnosti Holzindustrie Schweighofer GmbH ve městě Vodňany, které sloužilo jako podklad pro rozhodování města o  odsouhlasení investice v předpokládané výši 4 mld. Kč, která měla ve městě a okolí nabídnout cca 500 pracovních míst.

Hodnoceny byly dopady nejen na samotné město a jeho obyvatele a podnikatele působící ve městě, ale též pro celé širší území odpovídající předpokládanému územnímu dopadu investice v jednotlivých oblastech (správní obvod ORP – okres – Jihočeský kraj – celá ČR), neboť se jednalo o investici, která by svým rozsahem a potenciálním dopadem ovlivnila situaci minimálně na území celého Jihočeského kraje.

Zadání

Město Vodňany bylo osloveno rakouskou společností Holzindustrie Schweighofer  GmbH, která hledala na území Jihočeského kraje lokalitu, ve které by mohla vybudovat moderní pilu, která by zpracovávala dřevo, které společnost v současné době z České republiky vozí do Rakouska.

Jednalo se o záměr, který by představoval investici ve výši cca 4 miliard Kč do vybudování závodu, který by zajišťoval zpracování dřeva až do úrovně finálního výrobku, který by byl dodáván do hobbymarketů či na trh stavebního dřeva. Společnost již podobných závodů vlastní několik, v rámci prezentace připravovaného záměru nabídla zástupcům města a veřejnosti návštěvu závodu v Rumunském Siretu, kterého jsme se zúčastnili, abychom získali co nejbližší informace o plánovaném závodu, jeho fungování a nárocích na území a pracovní sílu.

Zadán spočívalo ve zpracování hodnocení, které mělo sloužit pro rozhodování města o souhlasu s investicí. Zpracované hodnocení mělo rovněž sloužit jako podklad pro veřejné referendum, které se město rozhodlo vyhlásit a které ve městě proběhlo. Hodnocení mělo 3 hlavní cíle:

 • Vyhodnotit aktuální socioekonomickou situaci ve městě a okolí včetně vyhodnocení situace v dřevozpracujícím průmyslu v území
 • Vyhodnocení a popis vlastní investice, jejích parametrů, požadavků investora a zkušeností z jiných lokalit s podobnými závody
 • Vyhodnocení možných dopadů investice a to jak na úrovni města, tak na úrovni ORP, kraje a státu

   

Postup řešení

Zpracované hodnocení bylo provedeno s využitím standardních postupů využívaných pro socioekonomické hodnocení investičních záměrů na bázi tzv. cost-benefit analýzy, doplněné o částečné hodnocení TIA tam, kde se jednalo více o hodnocení územních dopadů. Postup hodnocení byl pro jednotlivé části následující:

 • Posouzení výchozí situace – v rámci hodnocení aktuální situace v území bylo provedeno posouzení stávající situace z pohledu lidských zdrojů v území, aktuální situace na trhu práce včetně konzultací s krajským úřadem práce, aktuální demografické situace, aktuální situace v oblasti dopravy v území, stávající situace v oblasti dřevozpracujícího průmyslu, včetně zmapování firem působících ve městě a okolí.
 • Posouzení a popis vlastní investice proběhl zejména s využitím dat poskytnutých investorem, posouzena byla energetická náročnost investice, územní náročnost investice, byla zpracována specifikace potřebných lidských zdrojů pro provoz investice včetně určení potřebné kvalifikace a předpokládaného platového ohodnocení, byl zpracován popis předpokládaného způsobu zásobování závodu a distribuce produktů vyrobených v závodu včetně určení předpokládaných tras dovozu dřeva.
 • V rámci poslední části pak proběhlo vyhodnocení vlastních předpokládaných dopadů. Pro posouzení dopadů na národní úrovni a dopadů na daňovou výtěžnost byly využity tzv. SIOT multiplikátory, které sloužily pro určení předpokládaným multiplikačních efektů investice, následně byly od kalkulovaných dopadů běžnými postupy určeny předpokládané dopady na stát, kraj a město. V případě lidských zdrojů došlo k vyhodnocení zda a za jakých podmínek je reálné zajistit potřebnou pracovní sílu na místním trhu práce, v případě hospodářství došlo k posouzení zda a případně v jakém rozsahu může investice ovlivnit místní dřevozpracující podniky.

Výsledky

Zpracované hodnocení bylo veřejně prezentováno formou veřejného projednání, na které byli pozváni všichni obyvatelé města. Kromě prezentace byl zpracován stručný výtah, který byl upraven do podoby informačního panelu, který jednoduchou a srozumitelnou formou informoval o potenciálních dopadech investice na město a jeho okolí. Panel byl následně umístěn v centru města tak, aby se s výstupy hodnocení seznámilo co největší množství obyvatel.

Hodnocení dle předpokladů potvrdilo několik hlavních dopadů:

 • Zatížení v důsledku nárůstu dopravy, které by bylo potřeba vyřešit dokončením obchvatu města a implementací opatření, která zamezí nárůstu nákladní dopravy v centru města
 • Přínos v podobě nabídky pracovních míst – investice předpokládala relativně malé množství vysoce kvalifikovaných pracovních míst a poměrně velké množství pracovních míst pro nekvalifikované pracovníky, tedy pro pracovníky, kteří jsou nejvíce ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností
 • Přínos pro ekonomiku státu, regionu a města – dopad na ekonomické přínosy přímo pro město byly s ohledem na stávající systém rozpočtového určení daní poměrně malý, významnější je přínos pro kraj a stát.
 • Minimální dopad na místní podniky v dřevozpracujícím průmyslu – investor plánoval využít dřevo, které již v území dnes kupuje, ale vyváží jej do Rakouska, dopad na dostupnost suroviny by proto byl minimální, z pohledu produkce se navíc jednalo o výrobky, které se výrazně liší od produkce místních podniků v dřevozpracujícím průmyslu – investor má dlouhodobé kontrakty s hobby markety, velkou část produkce navíc exportuje do USA a Asie

Zaujala Vás naše nabídka?

Pokud Vás naše reference a nabízené služby zaujaly, kontaktujte nás a my Vám velmi rádi zpracujeme nabídkovou kalkulaci, případně si můžeme domluvit osobní schůzku k projednání možných variant spolupráce.

Cassia pro obec za uplynulých 15 let zpracovala několik desítek projektů, včetně rozvojové strategie obce, kterou se nám společně daří naplňovat.

Pavel Kašpárek
Starosta, Obec Úsilné