Koncepce rozvoje cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji pro období 2021 – 2027Strategické plánování a rozvoj dopravy

NavrhovanePatereJčK
Zpracování Koncepce rozvoje cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji pro období 2021 - 2027 včetně úpravy mapového portálu Nadace Jihočeské cyklostezky

Zpracování aktualizace Cyklogenerelu Jihočeského kraje včetně rozpracování do úrovně Akčního plánu pro jednotlivé prioritní oblasti a úpravy dat, které Nadace Jihočeského cyklostezky používá pro monitoring stavu a plánování údržby značení na cyklotrasách v Jihočeském kraji.

zadání

Předmětem zakázky bylo zpracování Koncepce rozvoje cyklistiky a cyklodopravy na území Jihočeského kraje, včetně projednání návrhu koncepce a dílčích priorit a opatření s obcemi v regionu, sběru námětů pro rozvoj cyklistiky a cyklodopravy na území Jihočeského kraje a návrhu Akčního plánu pro období let 2020 – 2023. Koncepce měla díky svému zaměření primární cíl nastavit rozvoj sítě cyklostezek a cyklotras pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. Návazným cílem pak bylo stanovit opatření pro podporu využití turistických stezek a tras i pro cyklodopravu jako takovou.

řešení

Koncepce byla zpracována v členění na 3 základní části:

  • Vyhodnocení aktuálního stavu cyklostezek a cyklotras na území kraj

    Vyhodnocení bylo provedeno s využitím existujících prostorových dat Nadace Jihočeské cyklostezky, které obsahují údaje o aktuálním stavu jednotlivých tras a jejich značení. Data byla v rámci hodnocení posouzena s cílem identifikace problémových úseků u kterých by bylo vhodné provést opravu povrchu dané využívané cesty a úseků, které by bylo vhodné s ohledem na jejich stávající vedení přetrasovat.

  • Návrh strategie pro rozvoj cyklistiky na území Jihočeského kraje

    V návaznosti na provedené vyhodnocení byl zpracován návrh strategie obsahující návrh priorit, cílů a opatření, která by bylo vhodné realizovat tak, aby se situace v oblasti cyklistiky na území Jihočeského kraje zlepšila. Součástí návrhové části bylo zpracování Akčního plánu, který obsahoval podrobné rozpracování vybraných aktivit pro obdobní prvních 3 let realizace Koncepce.

  • Úprava dat a modernizace mapového portálu pro správu dat o síti cyklostezek a cyklotras na území Jihočeského kraje

    Poslední samostatnou částí zakázky bylo provedení úpravy dat o síti cyklostezek a cyklotras. Předmětem úpravy byla modifikace datového modelu pro databázi GIS tak, aby obsažené údaje umožnovaly efektivní vyhodnocení dat a jejich využití pro plánování dalšího rozvoje cyklistické infrastruktury v kraji. V rámci provedené úpravy došlo rovněž k úpravě a modernizaci mapového portálu který Nadace jihočeské cyklostezky využívá pro správu dat a sběr dat z terénu.

výsledky

Výsledná zpracovaná Koncepce je dostupná na následující adrese Koncepce cyklistiky Jihočeského kraje 2021-2027.pdf (jihoceske-cyklostezky.cz)

Zpracovaný Akční plán je dostupný zde:

Koncepce cyklistiky Jihočeského kraje – Akční plán 2021-2023.pdf (jihoceske-cyklostezky.cz)

Mapový portál Nadace Jihočeské cyklostezky je dostupný na adrese:

Mapa cyklostezek a cyklotras v Jihočeském kraji (jihoceske-cyklostezky.cz)

Zaujala Vás naše nabídka?

Pokud Vás naše reference a nabízené služby zaujaly, kontaktujte nás a my Vám velmi rádi zpracujeme nabídkovou kalkulaci, případně si můžeme domluvit osobní schůzku k projednání možných variant spolupráce.

Cassia pro obec za uplynulých 15 let zpracovala několik desítek projektů, včetně rozvojové strategie obce, kterou se nám společně daří naplňovat.

Pavel Kašpárek
Starosta, Obec Úsilné