Národní metodika pro hodnocení dopadů územně determinovaných projektůHodnocení socioekonomických dopadů

logo_white_red
Zpracování národní metodiky pro hodnocení územních dopadů rozvojových projektů a záměrů

Realizace výzkumného projektu T040MMR002, jehož předmětem bylo vyhodnocení praxe v ostatních státech Evropské unie a zpracování národní metodiky pro tzv. TIA, neboli hodnocení územních dopadů rozvojových investičních i neinvestičních projektů, záměrů a opatření

zadání

Předmětem zakázky bylo zpracování analýzy a návrhu metod a nástrojů využitelných na národní, regionální a lokální úrovni k zjištění rozvojových efektů územně diferencovaných projektů (tj. dopadů rozvojových projektů a připravovaných investic) do typologicky různorodých území. Požadavek vycházel ze stále se zvyšující potřeby zohledňovat při podpoře a realizaci projektů podpořených z veřejných prostředků tzv. územní dimenzi, tedy to jaké změny, ať již pozitivní nebo negativní, daný projekt může v území způsobit, případně jakým způsobem může daný projekt dotčené území změnit.

Zohlednění územní dimenze je již delší dobu vyžadováno ze strany Evropské komise a jedná se tak o prvek, který by měl být zohledňován zejména při posuzování projektů žádajících o podpor z ESI fondů. Stále častěji se však stává, že se obce, města a regiony dostávají do situací, kdy se na ně obrací investoři s žádostí o změnu územního plánu, podporu jejich investičního záměru, nebo třeba prodej pozemků pro realizaci investičního záměru. Velmi často se také zejména u větších měst objevuje situace, kdy se vedení města rozhoduje mezi několika variantami řešení nějakého rozvojového záměru, ať už se jedná o novou komunikaci, nebo třeba vybudování rozsáhlého sportovního areálu, obchvatu města apod. To vše jsou případy, kdy by rozhodování vedení města, ale i třeba obyvatel v obecním referendu mohla výrazně pomoci možnost nechat si zpracovat objektivní nezávislé hodnocení dopadu řešeného záměru na dotčené území, které by ukázalo, jaké dopady projekt bude mít, případně která ze zvažovaných variant vychází pro město / region jako nejpřínosnější.

Cílem projektu tak bylo provedení vyhodnocení všech dostupných metod, které se používají pro hodnocení dopadů projektů a následné zpracování návrhu národní metodiky, které by nastavila jednotný přístup k hodnocení územních dopadů projektů / investic a neinvestičních opatření zohledňující velikost daného projektu a charakter dotčeného území.

postup řešení

Jako první krok bylo provedeno vyhodnocení nejčastěji využívaných metodik pro hodnocení dopadů projektů jako jsou CBA, TIA, RIA a to jak na národní tak na Evropské úrovni. Vyhodnoceny byly i materiály studie posuzující dílčí metodické postupy a doporučení jako je HEATCO, SONORa apod. s cílem identifikovat všechny aktuálně využívané metody pro hodnocení socioekonomických a územních dopadů projektů.

Ze zpracovaného hodnocení bylo zřejmé, že není reálné aplikovat jeden postup hodnocení na všechny typy projektů, zejména s ohledem na skutečnost, že některé hodnotící postupy jsou poměrně nákladné a není reálné, ani efektivní, vyžadovat jejich realizaci u projektů s předpokládaným malým dopadem.

Jako další krok proto byl navržen mechanismus pro určení, jak podrobné posouzení je potřeba provést s ohledem na velikost záměru a velikost pravděpodobného dopadu daného záměru (velikost dotčeného území, počet dotčených obyvatel apod.).

Posledním krokem pak bylo navržení postupu pro jednotlivé kategorie záměrů tak, aby z metodiky bylo naprosto jasné jak u jednotlivých záměrů postupovat.

výsledek

Výstupem zakázky je národní metodika pro hodnocení územních dopadů rozvojových záměrů a opatření, která slouží jako metodický podklad pro všechny subjekty, které chtějí provést vyhodnocení potenciálního dopadu připravovaného záměru na dotčené území a všechny cílové skupiny, které se v daném území nacházejí.

Zpracovaná metodika je dostupná na samostatných webových stránkách, které k tomuto účelu vytvořilo Ministerstvo pro místní rozvoj – TIA – Hodnocení územních dopadů (tiammr.cz)

Zaujala Vás naše nabídka?

Pokud Vás naše reference a nabízené služby zaujaly, kontaktujte nás a my Vám velmi rádi zpracujeme nabídkovou kalkulaci, případně si můžeme domluvit osobní schůzku k projednání možných variant spolupráce.

Cassia pro obec za uplynulých 15 let zpracovala několik desítek projektů, včetně rozvojové strategie obce, kterou se nám společně daří naplňovat.

Pavel Kašpárek
Starosta, Obec Úsilné