Strategický plán města České Budějovice 2017 – 2027Strategické plánování

V rámci zpracování Strategického plánu města České Budějovice došlo k vyhodnocení aktuální situace ve městě, k posouzení pozice města ve vztahu k okolnímu území a konkurenčním městům v ostatních regionech a následně k určení prioritních oblastí, představujících hlavní rozvojové potenciály případně klíčové limity, které rozvoji města brání.

Jednotlivé prioritní oblasti byly následně rozpracovány do dílčích opatření a návrhu konkrétních aktivit, které společně tvořily Akční plán. Nedílnou součástí byl i návrh implementace a průběžného monitoringu plnění strategického plánu a jeho aktualizace.

V rámci zpracování strategického plánu byly realizovány následující dílčí aktivity:

 • Zpracování socioekonomické analýzy

  Vyhodnocení aktuální situace ve městě s využitím dostupných dat o městě a všech oblastech ovlivňujících rozvoj města jako je životní prostředí, doprava, lidské zdroje a nezaměstnanost, populační vývoj apod.

 • Realizace průzkumů mezi obyvateli a podnikateli ve městě

  Jako součástí vyhodnocení aktuální situace byl realizován online průzkum mezi obyvateli (průzkum byl specificky zaměřen na studenty, obyvatele v produktivním věku a seniory) a osobní průzkum mezi významnými podnikateli ve městě. Zpracované výstupy z obou průzkumů byly použity jako podklad pro diskusi o volbě prioritních oblastí.

 • Zpracování návrhové části

  Návazným krokem bylo zpracování návrhové části, které rozpracovává jednotlivé prioritní oblasti do úrovně opatření a dílčích aktivit.

Strategický plán byl zpracován s využitím tzv. metodiky osmi kroků, kterou pro zpracování strategických plánů využívá naše partnerská společnost Berman Group s.r.o. Tato metoda byla vyvinuta ve Spojených státech amerických a představuje metodu, kterou adoptovali mnohé významné subjekty a patří mezi nejvyužívanější metody strategického plánování na světě. Pro jednotlivé dílčí kroky jsme pak využili následující metodické postupy:

 • Desk research

  Jedná se o základní metodu využívanou zejména pro sběr a vyhodnocení dat o území či nějakém subjektu. Data jsou zpravidla získávána z veřejně dostupných databází, případně poskytnutá zadavatelem a následně vyhodnocena odbornými pracovníky. Při vyhodnocování získaných dat využíváme v maximální možné míře moderní technologie jako je GIS a prostorové vyhodnocení dat.

 • Průzkumy mezi obyvateli a podnikateli

  Průzkum mezi obyvateli byl realizován tzv. metodou CAWI, s využitím online nástroje LimeSurvey, který naše společnost dlouhodobě využívá a s jehož využitím jsme realizovali desítky průzkumů. Průzkum mezi podnikateli byl realizován kombinací dvou metod a to metodou CAWI a formou hloubkových pohovorů realizovaných konzultanty společnosti v rámci osobních schůzek s vedením vybraných společností.

 • Organizace Řídící skupiny a dílčích pracovních skupin

  Poslední z klíčových metod je moderování řízené diskuse. Klíčovým prvkem použité metodiky 8 krok je zaangažování významných a aktivních podnikatelů a obyvatel do procesu zpracování strategického plánu. Tito lidé se účastní prostřednictvím členství v řídící skupině nebo dílčích tematických pracovních skupinách. Rolí zpracovatele je připravit pro tyto skupiny potřebné podklady, moderovat diskusi v těchto skupinách a následně zapsat závěry diskuse a zformulovat je do podoby strategického plánu.

Hlavním a nejdůležitějším výstupem byl zpracovaný strategický plán města, který byl projednán a schválen jak zastupitelstvem, tak všemi zúčastněnými subjekty, včetně zástupců významných podnikatelů ve městě. Zpracovaný strategický plán se skládal z následujících dílčích výstupů:

 • Socioekonomické analýzy města
 • Zpráv z provedených socioekonomických průzkumů
 • Strategické části obsahující návrh vize, prioritních oblastí, priorit a opatření
 • Akčního plánu rozpracovávajícího návrh postupu pro první dva roky realizace
 • Návrhu implementace a monitoringu strategického plánu

Zaujala Vás naše nabídka?

Pokud Vás naše reference a nabízené služby zaujaly, kontaktujte nás a my Vám velmi rádi zpracujeme nabídkovou kalkulaci, případně si můžeme domluvit osobní schůzku k projednání možných variant spolupráce.

Cassia pro obec za uplynulých 15 let zpracovala několik desítek projektů, včetně rozvojové strategie obce, kterou se nám společně daří naplňovat.

Pavel Kašpárek
Starosta, Obec Úsilné