Koncepce a strategie

Strategický plán města České Budějovice na období 2017 – 2027

Zpracování Strategického plánu města České Budějovice, jakožto stěžejní koncepce, určující dlouhodobý přístup k plánování rozvoje města.

Read more
Cyklogenerel mikroregionu Veselsko

Zpracování koncepce vymezující podmínky pro optimální fungování cyklistické dopravy a určující potřeby investic pro podporu rozvoje jízdy na kole.

Read more
TAČR – Efekty územně determinovaných projektů

Výzkumný projekt Efekty územně determinovaných projektů, realizovaný na základě zadání TAČR a MMR ČR, zaměřený na zpracování návrhu metodiky pro hodnocení územních dopadů projektů.

Read more
Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025

Zpracování strategického plánu města Písku do roku 2025, včetně provedení Průzkumu podnikatelského prostředí, nastavení metodiky implementace a vytvoření Akčního plánu.

Read more
Cyklogenerel Jihočeského kraje

Předmětem realizace zakázky bylo zpracování dokumentu sloužícího jako základní koncepční materiál a podklad pro koordinaci a organizaci přípravy, budování, rozvoje a údržby cyklostezek a cyklotras na území Jihočeského kraje.

Read more
Studie Třeboň – lokalita vhodná pro život

Zpracování koncepčního materiálu, poskytujícího vyhodnocení stávající socioekonomické situace ve městě Třeboň a rozpracovávajícího vybrané oblasti rozvoje města do konkrétních opatření a aktivit.

Read more
Zpracování cyklogenerelu regionu Horní Vltava – Boubínsko

Zpracování cyklogenerelu pro region Horní Vltava – Boubínsko s cílem optimalizace a doplnění stávající sítě a zapracování plánu na vyznačení trasy Eurovelo 13.

Read more
Strategie rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020

Zpracování Strategie rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020, jako podkladu pro jednání o prioritách kohezní politiky v letech 2014 – 2020.

Read more
Zpracování cyklogenerelu Lipenska včetně propojení na region Mühlviertel

Zpracování cyklogenerelu pro území regionu Lipenska s cílem optimalizace a doplnění stávající sítě a navržení nových tras v území.

Read more
Podklady pro strategickou zprávu ČR 2009 o průběhu čerpání strukturálních fondů

Příprava podkladů pro Strategickou zprávu ČR, podávanou Evropské komisi jako podklad o průběhu využití prostředků z fondů EU po roce 2007.

Read more
Zpracování analýzy návrhu koncepce využití areálu Zámku v Borovanech

Zpracování analýzy využitelnosti Zámku Borovany pro rozvoj cestovního ruchu, včetně finanční analýzy a následné přípravy navazujících projektů.

Read more
Tematický integrovaný plán rozvoje města České Budějovice

Zpracovaní tematického integrovaného plánu rozvoje města se zaměřením na téma “Město a Voda” včetně návrhu implementace a monitoringu.

Read more
Studie potenciálu produktu Divoká voda na Vltavě

Posouzení možností zavedení nového produktu cestovního ruchu spočívajícího v adrenalinovém splouvání dolního toku Vltavy pod lipenskou hrází do Loučovic.

Read more
Koncepce rozvoje cestovního ruchu Lipenska

Zpracování Koncepce rozvoje cestovního ruchu regionu Lipenska, včetně komplexní asistence při rízení realizace koncepce.

Read more
Skip to toolbar