Reference

Strategický plán města České Budějovice na období 2017 – 2027

Zpracování Strategického plánu města České Budějovice, jakožto stěžejní koncepce, určující dlouhodobý přístup k plánování rozvoje města.

Read more
Příprava studií proveditelnosti pro projekty Karlovarského kraje a města Karlovy Vary

Zpracování studií proveditelnosti a asistence při vypracování finančních částí žádostí o dotace a CBA projektů.

Read more
Cyklogenerel mikroregionu Veselsko

Zpracování koncepce vymezující podmínky pro optimální fungování cyklistické dopravy a určující potřeby investic pro podporu rozvoje jízdy na kole.

Read more
Evaluace přínosu ROP Jihozápad pro rozvoj měst a obcí v Jihočeském a Plzeňském kraji

Vyhodnocení efektů a přínosu projektů podpořených z ROP Jihozápad v prioritní ose 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí.

Read more
Evaluace efektů a přínosu ROP Jihozápad pro kvalitu dopravy v Jihočeském a Plzeňském kraji

Vyhodnocení efektů a přínosu projektů podpořených z ROP NUTS II Jihozápad v prioritní ose 1 Dostupnost center.

Read more
TAČR – Efekty územně determinovaných projektů

Výzkumný projekt Efekty územně determinovaných projektů, realizovaný na základě zadání TAČR a MMR ČR, zaměřený na zpracování návrhu metodiky pro hodnocení územních dopadů projektů.

Read more
Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025

Zpracování strategického plánu města Písku do roku 2025, včetně provedení Průzkumu podnikatelského prostředí, nastavení metodiky implementace a vytvoření Akčního plánu.

Read more
Zpracování vzorové RIA novely Zákona o provozu na pozemních komunikacích

Zpracování vzorové RIA (hodnocení dopadů regulace) pro návrh novely Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a její následná prezentace.

Read more
Nordic Walking Horní Planá

Zpracování studie turistického značení, zahrnující návrh tras pro Nordic Walking a informačního značení (orientační/navigační systém) ve městě Horní Planá a okolí, a následné fyzické vyznačení navržených okruhů pro Nordic Walking v terénu.

Read more
Analýza dopadu investice společnosti Holzindustrie Schweighofer na Vodňany

Analýza dopadu investice Holzindustrie Schweighofer na město Vodňany a okolí se zaměřením na hodnocení dopadů na rozpočet města a zaměstnanost.

Read more
Cyklogenerel Jihočeského kraje

Předmětem realizace zakázky bylo zpracování dokumentu sloužícího jako základní koncepční materiál a podklad pro koordinaci a organizaci přípravy, budování, rozvoje a údržby cyklostezek a cyklotras na území Jihočeského kraje.

Read more
Studie Třeboň – lokalita vhodná pro život

Zpracování koncepčního materiálu, poskytujícího vyhodnocení stávající socioekonomické situace ve městě Třeboň a rozpracovávajícího vybrané oblasti rozvoje města do konkrétních opatření a aktivit.

Read more
Evaluace návrhu programu předloženého ČR pro financování v rámci EEA

Vyhodnocení vzorku projektů Ministerstva vnitra z pohledu programu na podporu zlepšení spolupráce v rámci Schengenského území.

Read more
Příprava projektu Veřejná prostranství v Třebíči – Borovině včetně studie proveditelnosti

Příprava a podpora řízení projektu “Veřejná prostranství v Třebíči – Borovině”, jehož předmětem je rekonstrukce veřejných prostranství v areálu BOPO.

Read more
Komplexní příprava a řízení rozvojových projektů obce Úsilné v roce 2012 včetně vyúčtování

Kompletní asistence obci při vyhledávání vhodných podpůrných programů a následné přípravě a realizaci rozvojových projektů obce Úsilné.

Read more
Analýza potenciálu a dostupné infrastruktury výzkumu a vývoje v Ústeckém kraji

Zhodnocení inovačního potenciálu regionu Ústeckého kraje a navržení dalšího postupu při plánování rozvoje a podpory inovací v regionu…

Read more
Komplexní příprava a řízení rozvojových projektů obce Úsilné v roce 2013 včetně vyúčtování

Spolupráce s obcí Úsilné při přípravě a následném řízení rozvojových projektů obce, včetně odborné asistence při realizaci jednotlivých projektů v roce 2013.

Read more
Podpora přípravy a řízení projektů Svazku obcí Budějovicko – sever v roce 2012

Poradenská činnost a zpracování rozvojových projektů pro Svazek obcí Budějovicko – sever a jeho členské obce v roce 2012

Read more
Zpracování a správa webové prezentace Nadace Jihočeské cyklostezky

Příprava, vytvoření a průběžná správa webové prezentace Nadace Jihočeské cyklostezky, včetně jejího facebookového profilu.

Read more
Podpora programování regionu Vojvodina – Srbsko

Příprava a realizace série seminářů pro pracovníky veřejné správy regionu Vojvodina v Srbsku zaměřených na oblast přípravy, realizace a kontroly programů zaměřených na financování podpory regionálního rozvoje.

Read more
Zpracování cyklogenerelu regionu Horní Vltava – Boubínsko

Zpracování cyklogenerelu pro region Horní Vltava – Boubínsko s cílem optimalizace a doplnění stávající sítě a zapracování plánu na vyznačení trasy Eurovelo 13.

Read more
Strategie rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020

Zpracování Strategie rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020, jako podkladu pro jednání o prioritách kohezní politiky v letech 2014 – 2020.

Read more
Odborná asistence průběžného řízení projektu „Jedeme do lázní“

Komplexní asistence Sdružení lázeňských míst při řízení projektu zaměřeného na zvýšení konkurenceschopnosti lázeňského cestovního ruchu.

Read more
Mezinárodní srovnání metodik pro hodnocení dopravních projektů

Analýza a návrh na sjednocení metodik používaných pro ekonomifké a finanční hodnocení páteřních mezinárodních dopravních staveb v EU.

Read more
Řízení projektu SUGAR a zpracování analýzy parkování v centru Ústí nad Labem

Podpora a technická asistence Ústí nad Labem při řízení mezinárodního projektu SUGAR zaměřeného na oblast městské logistiky.

Read more
Zpracování cyklogenerelu Lipenska včetně propojení na region Mühlviertel

Zpracování cyklogenerelu pro území regionu Lipenska s cílem optimalizace a doplnění stávající sítě a navržení nových tras v území.

Read more
Zpracování Ex Post evaluace Rámce podpory společenství (RPS) 2004 – 2006

Zpracování evaluační studie zaměřené na vyhodnocení přínosů, dopadů a efektivity vynaložených prostředků v rámci všech operačních programů v období 2004-06.

Read more
Analýza a vyhodnocení dopadů krize na cestovní ruch v Ústeckém kraji

Vyhodnocení možných dopadů hospodářské krize na Ústecký kraj se zaměřením na oblast cestovního ruchu a návrh opatření pro jejich minimalizaci.

Read more
Studie proveditelnosti a CBA rozvojových záměrů Policejního presidia PČR

Zpracování studií proveditelnosti a CBA analýz rozvojových záměrů Policejního presidia PČR a Ministerstva vnitra ČR.

Read more
Hodnocení dopadů Strategie regionálního rozvoje ČR

Vyhodnocení průběhu implementace a plnění cílů Strategie regionálního rozvoje ČR a jejího promítnutí do regionálních a sektorových koncepcí.

Read more
Podklady pro strategickou zprávu ČR 2009 o průběhu čerpání strukturálních fondů

Příprava podkladů pro Strategickou zprávu ČR, podávanou Evropské komisi jako podklad o průběhu využití prostředků z fondů EU po roce 2007.

Read more
Zpracování analýzy návrhu koncepce využití areálu Zámku v Borovanech

Zpracování analýzy využitelnosti Zámku Borovany pro rozvoj cestovního ruchu, včetně finanční analýzy a následné přípravy navazujících projektů.

Read more
Tematický integrovaný plán rozvoje města České Budějovice

Zpracovaní tematického integrovaného plánu rozvoje města se zaměřením na téma “Město a Voda” včetně návrhu implementace a monitoringu.

Read more
Studie potenciálu produktu Divoká voda na Vltavě

Posouzení možností zavedení nového produktu cestovního ruchu spočívajícího v adrenalinovém splouvání dolního toku Vltavy pod lipenskou hrází do Loučovic.

Read more
Koncepce rozvoje cestovního ruchu Lipenska

Zpracování Koncepce rozvoje cestovního ruchu regionu Lipenska, včetně komplexní asistence při rízení realizace koncepce.

Read more
Studie proveditelnosti rozvojového záměru rozšíření SkiAreálu Lipno

Předmětem zakázky bylo zpracování komplextní studie proveditelnosti projektu rozvoje Skiareál Lipno, jehož část byla následně financována z fondů EU.

Read more
Skip to toolbar