Zpracování cyklogenerelu regionu Horní Vltava – Boubínsko

Work Info:

Client: Svazek obcí Horní Vltava - Boubínsko

Date: 26 October 2012

Categories: Cestovní ruch, Koncepce, Rozvoj infrastruktury

Vzhledem k pozitivním reakcím jak obcí tak podnikatelů na zpracovaný Cyklogenerel regionu Lipenska, jsme byli v roce 2011 osloveni Svazkem obcí Horní Vltava – Boubínsko s žádostí o podání nabídky na zpracování cyklogenerelu navazujícího mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko.

Pro celkové zpracování jsme využili zkušenosti získané  při přípravě cyklogenerelu Lipenska a realizaci všech předchozích zakázek podobného charakteru. Přestože zaměření a účel zpracování cyklogenerelu byl velmi podobný, přístup k jeho zpracování byl částečně upraven a přizpůsoben zejména skutečnosti, že se jedná o dokument zpracovaný pro území obcí ležících z velká části na území Národního parku Šumava.

V rámci cyklogenerelu mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko jsou proto navrženy jednak dílčí úpravy a změny stávající sítě cyklistických značených tras, jednak také doplnění této sítě prostřednictvím zřízení nových značených tras vedoucích převážně po stávajících komunikacích. V omezené míře je rovněž navržena realizace investiční výstavby nových samostatně (tj. mimo komunikace pro motorovou dopravu) vedených cyklistických stezek. Tyto investice zpravidla vyplývají z potřeby řešení dílčích problémů na komunikační síti v mikroregionu, týkajících se bezpečnosti (zvýšená rizika střetu cyklistů s motorovou dopravou v určitých úsecích vedení stávajících či nově navrhovaných tras).

Vzhledem ke skutečnosti, že cyklistické trasy jsou „pouze“ jednou z dílčích částí cyklistické infrastruktury, zaměřují se návrhy provedené v rámci cyklogenerelu také na vytipování a navržení dalších opatření pro zlepšení stávající situace v oblasti cykloturistické nabídky v území, zejména tedy doplnění cyklistického mobiliáře a informačních prvků v území (odpočívadla a cyklostojany, infotabule), rozšíření možností půjčování, úschovy či servisu kol, zkvalitnění značení sítě apod.

Samostatným cílem zpracování generelu bylo rovněž vytipování vedení trasy EuroVelo 13, která je nově navržena jako páteřní mezinárodní trasa procházející daným územím.

Stejně jako u cyklogenerelu Lipenska i zde bylo řešeno napojení cykloturistické sítě na sousední regiony a následné projednání celého generelu s členskými obcemi mikroregionu i dotčenými subjekty (zejména Správa NP a CHKO Šumava, Lesy ČR, Městské lesy Volary, Policie ČR, KČT), s cílem získání souhlasných stanovisek k návrhům vedení tras a provedení jejich značení.

Generel byl opětovně zpracován v prostředí GIS s využitím softwaru ESRI Arc GIS.

 

Skip to toolbar