Cyklogenerel mikroregionu Veselsko

Work Info:

Client: Dobrovolný svazek obcí Veselsko

Date: 01 November 2016

Categories: Analýzy, Cestovní ruch, Koncepce

Cílem „Cyklogenerelu Veselska“ bylo popsat a vyhodnotit stávající stav rozvoje cyklistické infrastruktury na území Veselska (vymezené územím dobrovolného svazku obcí Veselsko) a navrhnout možnosti pro další rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky v řešeném území.

Generel slouží zejména Dobrovolnému svazku obcí Veselsko a jeho jednotlivým členským obcím a ostatním subjektům působícím v regionu, přičemž poskytuje souhrnný pohled na problematiku rozvoje cyklodopravy a potřebu její koordinace v rámci mikroregionu i ve vazbě na okolní oblasti.

Dokument byl rozdělen na dvě relativně samostatné části: analytickou a návrhovou, které byly doplněny o mapové výstupy zpracované s využitím geografického informačního systému (GIS).

Analytická část generelu zahrnuje vedle stručného obecného popisu cyklistické dopravy zejména popis a vyhodnocení stávající situace v oblasti cykloturistiky na Veselsku. Návrhová část se poté zabývá zejména konkrétními návrhy na doplnění, změny či úpravy cyklistické sítě a návrhy cyklistických okruhů.

V průběhu tvorby cyklogenerelu společnost Cassia provedla poměrně rozsáhlá místní šetření a po celou dobu zpracování zejména návrhové části intenzivně komunikovala se zástupci členských obcí mikroregionu i ostatními dotčenými subjekty (místní obyvatelé a podnikatelé, majitelé pozemků) tak, aby ve výsledném materiálu byly důsledně zohledněny veškeré připomínky a provedené návrhy na změny či doplnění sítě cyklistických tras co nejlépe reflektovaly místní situaci v mikroregionu.

Skip to toolbar