Tematický integrovaný plán rozvoje města České Budějovice

Work Info:

Date: 14 November 2008

Categories: Koncepce, Programování, Regionální rozvoj

Zpracování Integrovaných plánů rozvoje měst představovalo v roce 2008 noviný přístup k realizaci uceleného souboru investic, které by v nějakém předem vymezeném území měly přinést předem plánovaný výsledek.

Cassia se v rámci své účasti na celkovém programovém procesu v rámci ČR do přípravy českých měst na čerpání zapojila nejprve jako externí konzultant pro Ministerstvo pro místní rozvoj, pro které jsme připravili návrh možného přístupu k využití IPRM v rámci Integrovaného operačního programu.

V návaznosti na získané zkušenosti jsme následně pro město České Budějovice zpracovali tzv. tématický integrovaný plán rozvoje města zaměřený na oblast “město a voda”. Vlastní obsah pak řešil jak otázku čištění odpadních vod, ochranu před povodněmi, tak například otázku využití projektu splavnění Vltavy pro rozvoj města.

Cassia v rámci projektu zajišťovala jak zpracování analytických podkladů, tak přípravu návrhové části a rozpracování jednotlivých návrh do úrovně konkrétních projektů, včetně přípravy finančního plánu a jeho sladění s plánovaným výhledem rozpočtu města.

Vzhledem ke skutečnosti, že tematický IPRM se po obsahové stránce zaměřoval mimo jiné na oblast rozvoje cestovního ruchu (využití místních rekreačně-sportovních kapacit a zejména splavnění Vltavy pro rozvoj turismu ve městě), byla významná část provedených analýz i strategických návrhů zaměřena právě na tuto problematiku.

Skip to toolbar