Zpracování vzorové RIA novely Zákona o provozu na pozemních komunikacích

Work Info:

Date: 01 April 2015

Categories: Analýzy, Regionální rozvoj

Jednou z oblastí na které se Cassia dlouhodobě zaměřuje je oblast budování a rozvoje dopravní infrastruktury. Souběžně patří mezi naše hlavní zaměření hodnocení dopadů realizace investičních, ale i neivnestičních opatření na dotčené subjekty, případně území. S využitím zkušeností z obou uvedených oblastí jsme na přelomu roku 2014 a 2015 realizovali pro Úřad Vlády ČR zpracování vzorové RIA, tedy hodnocení dopadů regulace pro návrh novely Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Předmětem zpracování bylo vytvoření ukázkového hodnocení, které bude sloužit jako vzor pro zpracovatele budoucích hodnocení a bude na konkrétním příkladu ukazovat, jakým způsobem by hodnocení mělo být prováděno. S ohledem na výše uvedené obnášel proces zpracování návrh detailních postupů pro stanovení rámcových variant řešení identifikovaného problému, jejich vyhodnocení, selekci variant pro detailní rozpracování a následný proces hodnocení dopadů a to jak dopadů kvantifikovatelných, tak dopadů nekvantifikovatelných, u nichž byla pro vyhodnocení využita multikriteriální analýza. Zpracovaná vzorová RIA byla jak zadavatelem, tak Komisí RIA označena za jeden z nejlepších vzorů hodnocení, se kterým se příslušná komise za dobu své činnosti setkala.

Skip to toolbar